Privacy Policy

Acupunctuur Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Acupunctuur Eindhoven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Acupunctuur Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen en factureren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om te voldoen aan de wettelijke plicht een dossier aan te maken en dit dossier 20 jaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Acupunctuur Eindhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in de praktijk administratie voor 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Acupunctuur Eindhoven verstrekt jouw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting . Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Acupunctuur Eindhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Acupunctuur Eindhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Acupunctuur Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt contact met mij opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.